Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych Mad Mobil

Administrator danych
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy że administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Mad Mobil spółka jawna D.Oszek, M.Gawałek, A Oszek z siedzibą w Rybniku przy ulicy Wodzisławskiej 228, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000007915, NIP 642 00 20 550 (“Mad Mobil”).

Cele i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych jest prowadzenie czynności w celu zawarcia umowy z osobami których dane dotyczą, wykonywanie umów zawartych z osobami których dane dotyczą, realizowanie obowiązków i uprawnień osób których dane dotyczą wynikających z zawartych z administratorem umów, marketing produktów i usług których dostawcą jest administrator, badania satysfakcji, prowadzenie kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji klientów, realizowanie obowiązków i uprawnień administratora jako pracodawcy lub usługodawcy. Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania oferty firmy Mad Mobil. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią do dnia 25 maja 2018 r. art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych a po tym dniu art. 6 ust. 1 lit. a) b) i f) RODO.

Przetwarzamy także Twoje dane osobowe w postaci kopii dokumentu publicznego (dokumentu tożsamości), który został dla Ciebie wydany, oraz dane zawarte na tej kopii dokumentu, w ważnych celach zawodowych (biznesowych) wskazanych powyżej. Zezwalając na skopiowanie (w formie elektronicznej lub papierowej) tego dokumentu, wyrażasz zgodę na wykorzystanie kopii Twojego dokumentu tylko w ściśle zakreślonych celach opisanych powyżej.

Prawa osoby której dane dotyczą
Informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów do których dane zostały udostępnione. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Mad Mobil mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: dane.osobowe@madmobil.pl.

Posiadane dane osobowe
Informujemy, że posiadane kategorie danych osobowych to imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail, telefon.

Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych
Odbiorcą danych osobowych po wyrażeniu zgody mogą być Nissan Sales Central & Estern Europ KFT Sp. Z o.o. z siedzibą Aleje Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa. Suzuki Motor Poland Sp. Z o.o. z siedzibą ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów, podmiotom powiązanym kapitałowo z administratorem oraz instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami, w tym biurom informacji gospodarczej i instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Profilowanie danych osobowych
Informujemy, że dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych znajdujących się w zbiorze administratora, w szczególności na podstawie danych o wcześniej zakupionych u administratora produktach lub usługach, jak również informacji dostępnych na rynku dotyczących bieżącego popytu. Profilowanie będzie prowadzone z wykorzystaniem aktualnego oprogramowania stworzonego w tym celu. Celem profilowania będzie marketing produktów i usług oferowanych przez administratora oraz dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań osoby której dane dotyczą. Oferta ta będzie mieć charakter jedynie propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby której dane dotyczą.

 

Klauzula informacyjna drugiego stopnia (część B)

Poprosiliśmy Cię o podanie nam pewnych danych osobowych. Dzięki temu Mobil Spółka Jawna D.Oszek M.Gawałek A.Oszek z siedzibą w Rybniku przy ulicy Wodzisławskiej 228, Nissan Automotive Europe, adres 8 Rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francja oraz Nissan Sales CEE Kft. (z siedzibą w: 1117 Budapeszt, Infopark sétány 3/B.ép.) i Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft Sp. z o.o. Oddział w Polsce (z siedzibą w: Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, Polska) (dalej łącznie zwanymi “my” lub “nas” lub „administratorami danych”), będziemy mogli lepiej świadczyć Tobie nasze usługi i zapewniać bezproblemowy kontakt. Wszystkie wymienione spółki działają osobno jako niezależni administratorzy danych.
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady, z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych udostępnionych nam przez Ciebie.

1. JAKIE RODZAJE DANYCH ZBIERAMY?

W związku w powyższymi celami, przetwarzamy takie kategorie danych jak:
• dane identyfikacyjne (tj. imię, nazwisko, tytuł, adres, e-mail, numer telefonu, numer VAT, numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy, kopia dokumentu publicznego – dowodu tożsamości itp.);
• Informacje o życiu osobistym (tj. hobby, status rodzinny, płeć, data urodzenia, preferowany język itp.);
• Informacje związane z pojazdem (t.j. model, którym jesteś zainteresowany, pojazdy, części i usługi zakupione przez Ciebie oraz pojazdy będące Twoją własnością lub używane przez Ciebie, numer pojazdu VIN itp.);
• Dane finansowe (t.j. dane co do finansowania itp.).

2. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE?
Poniższa tabela określa maksymalny okres przechowania danych osobowych w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania. Po upłynięciu wskazanego czasu, dane nie będą już przetwarzane w tym celu.

Cele

Przechowywanie danych

Przygotowywanie ofert dotyczących produktów lub usług mogących Cię zainteresować oraz zarządzanie nimi

Nie dłużej niż przez 1 rok po złożeniu oferty

Sprzedaż pojazdów i usług oraz zarządzanie stosunkiem prawnym, którego jesteś stroną, dotyczącym pojazdu lub usługi

Przez okres, jaki jest przewidywany przez prawo

Odpowiadanie na inne ewentualne pytania klienta dotyczące produktów i usług

Nie dłużej niż 1 rok po przedstawieniu prośby

Analiza skuteczności naszych reklam, sprzedaży czy usług i posprzedażowych

Nie dłużej niż przez 5 lat po kierowaniu reklamy bądź sprzedaży lub dostarczeniu usługi posprzedażowych

Wysyłanie Ci stosownych informacji w związku z dostarczonymi Ci pojazdami i usługami (bezpieczeństwo produktów, gwarancja, powiadomienia o przeglądach)

Przez okres, jaki jest przewidywany przez prawo

Wysyłanie spersonalizowanych reklam (marketing bezpośredni, newsletter’y, profilowanie)

Nie dłużej niż przez 5 lat dla naszych klientów i przez 3 lata dla potencjalnych klientów od ostatniego momentu otrzymania od nich zgody lub do momentu wycofania zgody – co nastąpi wcześniej

Przeprowadzanie ankiet zadowolenia klienta.

Przez czas trwania badania, nie dłużej niż 1 rok.

Zarządzanie wnioskami o jazdy próbne

3 lata po jeździe próbnej w stosunku do potencjalnych klientów

5 lat po jeździe próbnej w stosunku do klientów

3. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE?
W celu udoskonalania naszych produktów i usług, możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym partnerom wskazanym poniżej. Możesz mieć pewność, że podejmujemy wszelkie uzasadnione środki w celu uzyskania zobowiązań od naszych partnerów, aby zapewniali oni taki sam poziom ochrony Twoich danych osobowych, jaki zapewniamy my.

3.1. Usługodawcy
Udostępniamy informacje firmom, które świadczą usługi w naszym imieniu. Przykładowo mogą to być usługi w zakresie hostingu stron internetowych, obsługi poczty elektronicznej, marketingu, sponsorowania loterii, konkursów i innych promocji, audytu, realizacji zamówień klienta, analizy danych, obsługi klienta, przeprowadzania badań klienta i ankiet satysfakcji. Firmy świadczące te usługi mają obowiązek ochrony Twoich danych i mogą znajdować się w każdym miejscu, w którym działamy.

3.2. Inni odbiorcy
Możemy udostępniać informacje innym spółkom Nissana, które będą wykorzystywać te dane wyłącznie w celach i na zasadach określonych w tym dokumencie.
W przypadku fuzji, reorganizacji, przejęcia, połączenia itp. możemy przekazać dowolne dane osobowe odpowiedniej osobie trzeciej.

3.3. Zgodność z prawem i bezpieczeństwo
Może być konieczne – na mocy prawa, postępowań prawnych, sporów sądowych i / lub wniosków władz publicznych i rządowych w kraju Twojego zamieszkania lub poza nim – abyśmy ujawnili Twoje dane osobowe. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jesteśmy do tego zmuszeni, gdyż ujawnienie jest konieczne lub właściwe do celów bezpieczeństwa narodowego, egzekwowania prawa lub innych kwestii o znaczeniu publicznym. Jeśli jest to prawnie dozwolone, poinformujemy Cię przed takim udostępnieniem danych.
Możemy również ujawnić dane osobowe, jeżeli w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie jest uzasadnione w celu ochrony naszych praw i wykorzystania dostępnych środków zaradczych, egzekwowania naszych regulaminów, wyjaśniania oszustwa lub ochrony naszych działań lub użytkowników.

3.4. Transfer danych poza EOG
Opisane powyżej sposoby udostępniania danych mogą obejmować transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przywiązujemy szczególną uwagę do przetwarzania Twoich danych osobowych, w związku z tym, w przypadku takiego przekazania danych poza EOG, wdrożymy środki w celu zapewnienia, że przekazane dane osobowe korzystają z odpowiedniego poziomu ochrony. W takim wypadku możesz uzyskać więcej informacji na temat zastosowanych zabezpieczeń oraz odnośnie udostępnienia danych, kontaktując się z danym administratorem danych za pośrednictwem odpowiedniego, wyżej wymienionego adresu e-mail.

4. Jakie prawa Ci przysługują?
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych lub żądania ich sprostowania lub usunięcia. Masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych lub żądania ograniczenia przetwarzania. Ponadto masz prawo poprosić o uzyskanie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie.
Prośby lub skargi związane z przetwarzaniem przez Mobil Spółka Jawna D.Oszek M.Gawałek A.Oszek z siedzibą w Rybniku przy ulicy Wodzisławskiej 228 Twoich danych osobowych, prosimy kierować na adres dane.osobowe@madmobil.pl
Prośby lub skargi związane z przetwarzaniem przez Nissan Automotive Europe Twoich danych osobowych, prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres dpo@nissan-europe.com.
Prośby lub skargi związane z przetwarzaniem przez Nissan Sales CEE Kft. i Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft Sp. z o.o. Oddział w Polsce Twoich danych osobowych, prosimy kierować na adres poland@nissan-services.eu

Jednocześnie, masz także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest w Polsce:

Nazwa urzędu: Urząd Ochrony Danych Osobowych
Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Infolinia: 606-950-000
Fax.: 22 531 03 01
Strona internetowa: https://uodo.gov.pl
Informacje o elektronicznym składaniu skarg: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Back to top

W związku z niezależną od nas awarią sieci telefonicznej w Mad Mobil Rybnik
Prosimy o kontakt pod numerami:
533 941 941 - Salon Nissan
533 942 942 - Salon Suzuki
508 118 118 - Serwis
517 280 518