Aktualności

Najnowsze wiadomości

Wygraj Suzuki na weekend

wygraj-suzuki-na-weekend

Regulamin konkursu „Wygraj Suzuki Swift na weekend”

I. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu „Wygraj Suzuki SX4 na weekend” (dalej: „Konkurs”) jest Firma Mad Mobil Sp. Jawna, 44-270 Rybnik, ul. Wodzisławska 228 (dalej: „Organizator”)
1. Konkurs trwa od dnia 16 kwietnia do 30 kwietnia 2012 .
2. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.madmobil.pl
3. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które:
a. odwiedzą osobiście salon Mad Mobil przy ul. Daszyńskiego 277 w Gliwicach, lub wypełnią kupon konkursowy dostępny przy eksponowanym samochodzie w CH Arena Gliwice (dalej Market).

II. Uczestnicy Konkursu
5. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.
6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby, które ukończyły 21 rok życia.
7. Udział w Konkursie nie wymaga rejestracji na stronie www.madmobil.pl, z chwilą wypełnienia kuponu konkursowego Użytkownik oświadcza że zapoznał się z regulaminem Konkursu przyjął go do stosowania.
8. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, na szybie bocznej eksponowanego samochodu (Market) oraz na stronie internetowej www.madmobil.pl

III. Zasady Konkursu
9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a. wypełnienie ankiety konkursowej (podanie pełnych, zgodnych z prawdą danych teleadresowych tj: imię i nazwisko, pełny adres zameldowania, nr telefonu, adres email, własnoręczny czytelny podpis) – osobiście w salonie lub wysłanie i wrzucenie do urny znajdującej się przy eksponowanym samochodzie.
IV. Wybór Zwycięzców
12. Organizator nagrodzi Uczestnika który zostanie wylosowany komisyjnie, na początku miesiąca następnego. Tzn. Oficjalne losowanie zwycięzcy odbędzie się do 04 maja 2012 godz. 12:00.
13. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora.

V. Nagrody
15. Fundatorem nagrody głównej jest Organizator.
16. Nagrodą w konkursie jest:
Weekend z Nowym Suzuki SX4 (tzn. zwycięzcy zostanie wypożyczony samochód z pełnym bakiem paliwa od piątku godz. 17 – tej do poniedziałku do godz. 10 tej).
17. O przyznaniu nagrody Laureat Konkursu zostanie powiadomiony droga mailową oraz poprzez zamieszczenie wyników konkursu na stronie internetowej organizatora.
18. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II ust. 5 i 6 rozdz. III ust. nagroda przepada na rzecz innego uczestnika konkursu.
19. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
20. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Laureat ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
21. Nagroda zostanie wydana Laureatowi Konkursu przez Organizatora osobiście w salonie sprzedaży przy ul. Daszyńskiego 277 w Gliwicach.
22. Laureat Konkursu jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.
23. Laureat Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na skutek wypadku drogowego podczas jazdy testowej, wynikającej z winy użytkownika (laureata konkursu).

25. Laureat oświadcza że:
• posiada aktualne prawo jazdy (od co najmniej 2 lat) uprawniające do kierowania samochodem testowym.
• Ponosi wszelką odpowiedzialność (tj. opłata mandatów i innych kosztów) za nie przestrzeganie przepisów ruchu drogowego podczas korzystania z samochodu testowego (nagrody).

VI. Dane osobowe
26. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator. Dla wzięcia udziału w konkursie podanie danych osobowych jest konieczne.
27. Biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Mad Mobil Spółka Jawna, ul. Wodzisławska 228, 44-270 Rybnik, w celach marketingowych, w tym dla potrzeb reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji konsumentów. Zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, jeżeli dane okażą się nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe.
28. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Mad Mobil Sp. Jawna, ul. Wodzisławska 228, 44-270 Rybnik .
29. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje
31. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu.
32. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora.
33. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

VIII. Postanowienia końcowe
34. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
35. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Back to top

W związku z niezależną od nas awarią sieci telefonicznej w Mad Mobil Rybnik
Prosimy o kontakt pod numerami:
533 941 941 - Salon Nissan
533 942 942 - Salon Suzuki
508 118 118 - Serwis
517 280 518